Rynek pieniężny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek pieniężny

Na rynku pieniężnym handluje się na nim instrumentami finansowymi o terminie realizacji (zapadalności) do jednego roku. Rynek pieniężny przeznaczony jest przede wszystkim dla instytucji finansowych oraz dużych przedsiębiorstw, ze względu na charakter dokonywanych na nim transakcji. Są to transakcje hurtowe opiewające na bardzo duże sumy. Nie ma więc na nim miejsca dla indywidualnego inwestora. Jednak ma on istotne znaczenie dla oceny sytuacji makroekonomicznej państwa i instytucji finansowych,

Rynek pieniężny można podzielić na:

  1. Rynek międzybankowy depozytów i lokat.

  2. Rynek zbywalnych papierów wartościowych.

Rynek międzybankowy depozytów i lokat to rynek depozytów i krótkoterminowych pożyczek. Rynek ten jest specjalnie oznakowany:

WIBOR( Warsaw Interbank Offer Rate) – wysokość oprocentowania pożyczek na rynku Polskim.

WIBID(Warsaw Interbank Bid Rate) – roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie

Dominują na nim transakcje overnight, czyli depozyty składane do banku centralnego przez banki komercyjne na jedną noc (od zakończenia dnia roboczego do rozpoczęcia nowego dnia roboczego (tz pieniądz nocny).

Inwestor powinien obserwować trend depozytów i pożyczek. Wzrost depozytów i spadek pozyczek oznacza, że banki coraz bardziej krytycznie oceniają sytuację makroekonomiczna. Jeżeli rośnie ilość pożyczek, możemy wyciągnąć wniosek, że sytuacja makroekonomiczna ulega poprawie. Więcej na temat rynku międzybankowego depozytów i lokat możesz dowiedzieć się na stronach: WIBOR, EURIBOR, LIBOR.

Natomiast rynek zbywalnych papierów wartościowych, to rynek na którym obraca się instrumentami finansowymi rynku pieniężnego. Najważniejszy dla indywidualnego inwestora są instrumenty finansowe, którymi można obracać na rynku wtórnym.

Zalicza się do nich: bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe. Szczególnie ważne są bony skarbowe, gdyż za ich pomocą skarb państwa finansuje część deficytu budżetowego. Na podstawie wzrostu lub spadku ceny bonów skarbowych możemy ocenić kondycję makroekonomiczną państwa.

Więcej na temat instrumentów finansowych rynku pieniężnego można dowiedzieć się na stronie bony skarbowe.

Zobacz także interesujące frazy:

  • rynek pieniężny i kapitałowy,
  • rynek pieniężny i jego instrumenty,
  • międzybankowy rynek pieniężny,
  • rynek kapitałowy i pieniężny,
  • rynek pieniężny definicja,
  • rynek pieniężny w polsce,
  • rynek walutowy i pieniężny wprowadzenie