Rynek pieniężny – instrumenty rynku

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek pieniężny – Instrumenty rynku 

Instrumenty rynku pieniężnego są emitowane na okres od jednego dnia do pięćdziesięciu dwóch (52) tygodni i mają charakter dłużny. Można je podzielić (ze względu na sposób określania dochodu) na instrumenty o podstawie odsetkowej ( o stałym oprocentowaniu) i instrumenty o podstawie dyskontowej (tz. zerokuponowe).

W przypadku instrumentów o podstawie odsetkowej w momencie zawarcia kontraktu (emisji) następuje przepływ kapitału równy wartości nominalnej, a w terminie wykupu wartość nominału zostaje powiększona o odsetki zgodnie ze stopą procentową zawartą w kontrakcie.

W przypadku instrumentów o podstawie dyskontowej w momencie zawarcia kontraktu następuje przepływ kapitału pomniejszony o dyskonto w stosunku do wartości nominalnej, a w terminie wykupu następuje płatność równa wartości nominalnej. W przypadku instrumentów rynku pieniężnego w momencie zawarcia kontraktu znamy ich wartość początkową i końcową. Instrumenty rynku pieniężnego, a szczególnie bony skarbowe  są  traktowane jako instrumenty wolne od ryzyka ceny. Dla inwestora indywidualnego najważniejsze sa instrumenty, którymi można obracać na rynku wtórnym. Należą do nich:

a) bony skarbowe (treasury bill) jest instrumentami emitowanymi przez państwo o

podstawie dyskontowej. Zakłada się, że jest to instrument wolny od ryzyka. Więcej na stronie bony skarbowe.

b) bony komercyjne (commercial papier-inaczej CP) emitują przedsiębiorstwa. W większości przypadków są to instrumenty zerokuponowe, ale mogą występować także jako instrumenty o stałym oprocentowaniu. Z punktu widzenia inwestora są to instrumenty o wyższym ryzyku, a więc powinny być tańsze od bonów skarbowych (przy tych samych parametrach), a więc bardziej rentowne.

c) certyfikaty depozytowe (certificate of deposit – inaczej CD) emitują banki jako instrumenty o podstawie odsetkowej, ale spotykane są także certyfikaty zerokuponowe. Ważnym dla inwestora jest fakt, że można tymi instrumentami obracać na rynku wtórnym.